Informace o ochraně osobních údajů – pacient


Naše společnost VITA, s.r.o., IČO: 615 37 713, sídlem Duchcov, Nemocniční 264, PSČ 419 01, zapsaná v OR KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 7697, je jako poskytovatel zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“), správcem osobních údajů, kdy za účelem zpracování vašich osobních údajů, Vám tímto v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) sdělujeme níže uvedené informace vztahující se k osobním údajům a k výkonu vašich práv.

1. Totožnost správce, tj. kdo jsme

  • VITA, s.r.o., IČO: 615 37 713
  • sídlem Duchcov, Nemocniční 264, PSČ 419 01
  • zapsaná v OR KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 7697

2. Kontaktní údaje správce, tj. kde, resp. jak nás můžete kontaktovat

  • VITA, s.r.o., IČO: 615 37 713
  • sídlem Duchcov, Nemocniční 264, PSČ 419 01
  • zapsaná v OR KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 7697
  • Kontaktní osoba Vlasta Hipschová,
  • email hipschova@nedu.cz

Na shora uvedených kontaktních údajích nás můžete kontaktovat za účelem uplatnění svých práv plynoucích ze zpracování osobních údajů.

3. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Naše společnost jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů jsou

4. Účel zpracování, tj. proč vaše osobní údaje zpracováváme

Osobními údaji, které budeme v souladu se zásadami zpracování osobních údajů (čl. 5 odst. 1) GDPR) zpracovávat, jsou údaje, které se vztahují k dále vymezenému účelu zpracování, kdy jde zejména o tyto osobní údaje:

a) vaše jméno, popřípadě jména, příjmení;

b) vaše datum narození;

c) vaše rodné číslo;

d) vaše pohlaví;

e) váš akademický titul;

f) vaše číslo pojištěnce veřejného zdravotního pojištění, není-li tímto číslem vaše rodné číslo;

g) název vaší zdravotní pojišťovny včetně kódu pojišťovny, u které jste pojištěn;

h) adresu vašeho místa trvalého pobytu na území České republiky, jste-li cizinec potom místo hlášeného pobytu na území České republiky a jste-li osoba bez trvalého pobytu na území České republiky vaše adresa bydliště mimo území České republiky;

i) vaše e-mailová adresa;

j) vaše telefonní číslo;

k) informace o vašem zdravotním stavu, o průběhu a výsledku poskytovaných zdravotních služeb a o dalších významných okolnostech souvisejících se zdravotním stavem a s postupem při poskytování zdravotních služeb;

l) údaje zjištěné z vaší rodinné, osobní a pracovní anamnézy, a je-li to důvodné, též údaje ze sociální anamnézy.

Shora uvedené osobní údaje budou ve vztahu k vaší osobě zpracovávány, jen bude-li to nezbytné pro stanovený účel, tj. nebude-li tato potřeba, potom nebudou některé z osobních údajů tak, jak jsou shora uvedeny, ve vašem případě požadovány a tudíž nebudou ani zpracovávány.

Za účelem potvrzení vaší identity jako subjektu údajů při výkonu vašich práv, tj. aby bylo zřejmé, že komunikujeme právě s Vámi, bude po Vás naší společností požadováno, abyste uvedli identifikátor, kterým je vaše jméno a příjmení a rodné číslo. Vaše identita může být ověřena i jinými obecně přijatelnými způsoby určení totožnosti, zejména pak při osobním kontaktu předložením dokladu totožnosti či užitím zaručeného, uznávaného či kvalifikovaného elektronického podpisu pro případ elektronické komunikace.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat za účelem poskytnutí zdravotních služeb ze strany naší společnosti Vám jako subjektu údajů, případně osobě, jejíž jste zákonným zástupcem, pěstounem nebo jinak pečující osobou a dále za účelem plnění povinností, které nám jako poskytovateli zdravotních služeb plynou z platných právních předpisů, zejména ze zákona o zdravotních službách.

V případech, kdy podle § 32 zákona o zdravotních službách, jste určil/a osobu, které má být podána informace o vašem zdravotním stavu, resp. byl/a-li jste určen/a touto osobou a dále pro případ, kdy jste určil/a osobu, která podle § 33 zákona o zdravotních službách je oprávněna nahlížet do vaší zdravotnické dokumentace nebo do jiných zápisů vztahujících s k vašemu zdravotnímu stavu, pořizovat si výpisy nebo kopie těchto dokumentů, anebo, která je oprávněna v případech daných zákonem vyslovit souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb, resp. byl/a-li jste určen/a touto osobou, potom budeme vaše osobní údaje zpracovávat v nezbytném rozsahu za účelem naplnění svých práv a povinností podle citovaných ustanovení zákona o zdravotních službách.

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je splnění smlouvy o poskytování zdravotních služeb, splnění právní povinnosti a poskytování zdravotní péče.

Pokud bychom hodlali vaše osobní údaje dále zpracovávat pro jiný účel, než je účel uvedený v tomto bodě, poskytneme Vám ještě před uvedeným dalším zpracováním informace o tomto jiném účelu a příslušné další informace.

5. Příjemci, resp. kategorie příjemců osobních údajů, tj. komu budou osobní údaje poskytnuty

Vaše osobní údaje bude zpracovávat naše společnost jako správce.

Vaše osobní údaje mohou být dále poskytnuty zpracovateli, což je fyzická či právnická osoba, která pro naši společnost zpracovává osobní údaje, a to na základě uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů.

Vaše osobní údaje budou dále v nezbytném rozsahu předány v případech stanovených platnými právními předpisy, kdy jde např. o předání vašich osobních údajů v rámci Národního zdravotnického informačního systému a o předání osobních údajů orgánům výkonu státní správy. Údaje mohou být dále poskytnuty osobám, které jste určil/a jako osoby, které mohou být informovány o vašem zdravotním stavu, případně jako osoby, které mohou nahlížet do vaší zdravotnické dokumentace nebo do jiných zápisů vztahujících se k vašemu zdravotnímu stavu a dále osoby, které jsou oprávněny k nahlížení do vašich osobních údajů v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb ve smyslu právních předpisů.

6. Úmysly správce

Naše společnost nemá úmysl předat vaše osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

7. Doba uložení osobních údajů, tj. jak dlouho budeme vaše osobní údaje uchovávat

Naše společnost bude mít uložené vaše osobní údaje po dobu, po kterou bude trvat náš jakýkoli smluvní vztah, pro který bude třeba zpracovávat vaše osobní údaje a dále po dobu, která je nezbytně nutná k tomu, abychom splnili své zákonem dané povinnosti.

8. Práva subjektu údajů, tj. jaká máte práva a jaké máme my povinnosti.

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo požadovat od naší společnosti přístup ke svým osobním údajům. Máte právo získat od nás potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak (tedy osobní údaje jsou zpracovávány), máte právo získat přístup k těmto svým osobním údajům a k následujícím informacím:

a) účely zpracování;

b) kategorie dotčených osobních údajů;

c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;

d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;

e) existence práva požadovat od nás opravu nebo výmaz osobních údajů, omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování;

f) právo podat stížnost u dozorového úřadu;

g) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od Vás jako subjektu údajů;

h) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, a o použitém postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování pro vaši osobu.

Máte právo na poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie, tj. za druhou kopii a každou další, Vám můžeme účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže podáte žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud nepožádáte o jiný způsob.

Právo na opravu

Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte také právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení. 

Právo na výmaz

Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu vymazali osobní údaje, které se Vás týkají, a my máme povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

b) osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

c) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti vztahující se k naší společnosti.

Upozorňujeme Vás na skutečnost, že se právo na výmaz neuplatní zejména, pokud je zpracování nezbytné:

a) pro výkon práva na svobodu projevu a informace;

b) pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo členského státu, které se na nás vztahuje;

c) z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví;

d) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.               

Právo na omezení zpracování

Máte právo na to, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů:

a) pokud byste popírali přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;

b) zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;

c) již osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být vaše osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého členského státu. 

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste poskytli správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž bychom tomu bránili. Právo uvedené v předchozí větě je podmíněno tím, že dochází k provádění zpracování vašich osobních údajů automatizovaně.

Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů máte právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo námi jako jedním správcem správci druhému, bude-li to technicky proveditelné.

Právo podat stížnost

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Automatizované rozhodování, včetně profilování

Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká.

Právo na informace

Informace vztahující se ke zpracování osobních údajů Vám poskytujeme písemně. Ve vhodných případech Vám informace také poskytneme v elektronické formě.

Máte právo, pokud o to požádáte, aby vám byly informace vztahující se k ochraně osobních údajů poskytnuty ústně. Pro tento případ bude muset být prokázána vaše identita. Pro případ ústního poskytnutí informací vztahujících se k ochraně osobních údajů prosím kontaktujte nás elektronickou formou na e-mailovou adresu hipschova@nedu.cz.

Právo vznést námitku

 Informujeme Vás, že za předpokladu, že bychom zpracovávali vaše osobní údaje pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým bychom byli pověřeni anebo pokud by zpracování bylo nezbytné pro účely oprávněných zájmů nás jako správce či z důvodu přímého marketingu, potom máte právo vznést námitku, a to takto:

a) Máte právo vznést z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají.

b) Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pro tento marketing.

Budou-li splněny podmínky pro uplatnění práva vznést námitku a vznesete-li tuto námitku, máte dále právo na výmaz a právo na omezení zpracování tak, jak jsou tato práva shora uvedena.

9. Požadavek na poskytnutí osobních údajů

Poskytnutí osobních údajů pro účely tak, jak jsou vymezeny v této informaci, je nezbytné pro poskytnutí zdravotních služeb, kdy bez poskytnutí požadovaných osobních údajů nebudeme moci dostát svým povinnostem, které nám jako poskytovateli zdravotních služeb plynou z platných právních předpisů.

10. Automatizované rozhodování, profilování

V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů nejste předmětem žádného rozhodnutí založeného výlučně na automatizovaném zpracování, které by pro Vás mělo jakékoli právní účinky.

11. Stížnost

Pokud byste měli výhrady proti naší činnosti jako správce osobních údajů, anebo proti činnosti příjemců, kterým byly poskytnuty osobní údaje, prosím obracejte se na nás s vašimi stížnostmi, a to v písemné formě na kontaktní údaje uvedené v bodě 2. Je třeba, aby bylo se stížnosti zřejmé, kdo ji podává a co ve stížnosti konkrétně namítá. Tímto ustanovením není dotčeno vaše právo podat stížnost u dozorového úřadu.

VITA, s.r.o.